Copyright 2024 - Custom text here

Pojem a ucelený terapeutický přístup SMS (senzomotorické stimulace) zavedl prof. Janda, přičemž vyšel ze studií Freemanových a prací Hervéoua a Mésséana. Anglický ortoped Dr.Freeman zavedl pojem útlum a inkoordinace, kterou vysvětloval na podkladě deaferentace z poraněného kloubu. Francouzští fyzioterapeuti Hervéu a Mésséan jeho přístup zdokonalili, avšak hlavními indikacemi zůstaly poruchy v oblasti nohy a kolenního kloubu. Pojem SMS zdůrazňuje jednotu senzorických (aferentních) a motorických (eferentních) struktur.

Senzomotorická stimulace vychází z koncepce o dvou stupních motorického učení. První stupeň je charakterizován snahou zvládnout nový pohyb a vytvořit základní funkční spojení. Na tomto procesu se výrazně podílí mozková kůra, a to hlavně oblast parietálního a frontálního laloku, tedy oblast motorická a senzorická. Řízení pohybu na této úrovni je však pomalé a únavné. Proto se po dosažení alespoň základního provedení pohybu CNS snaží přesunout řízení pohybu na nižší, podkorová centra. Tento druhý stupeň je rychlejší a méně únavný. Pomocí SMS se tento druhý stupeň motorického učení urychluje. Cílem senzomotorické stimulace je dosažení reflexní, automatické aktivace žádaných svalů a to v takovém stupni, aby pohyby nevyžadovaly výraznější kortikální, tj. volní kontrolu. V metodě jde tedy v zásadě o ovlivnění pohybu a vyvolání reflexního svalového stahu v rámci určitého pohybového stereotypu facilitací proprioceptorů, které se výrazně podílejí na řízení stoje a vertikálního držení a jednak na aktivaci spino-cerebro-vestibulárních drah a center, které se podílejí na regulaci stoje a provedení přesně adjustovaného a koordinovaného pohybu. Pomocí SMS lze dobře ovlivnit nejčastější pohybové aktivity člověka (sed, stoj, chůze). Cviky prováděné ve vertikále usnadňují rozbití špatných pohybových stereotypů a dosažení rychlé a automatizované aktivace svalů potřebné pro správné držení těla ve stoji, v sedě a pro zlepšení stability a chůze. Z hlediska aference hrají roli pro vzpřímené držení těla a rovnováhu hlavně receptory z oblasti chodidla, pánve a šíje.

Krátké suboccipitální svaly jsou považovány za svaly rovnováhy a obsahují čtyřikrát více proprioceptorů než ostatní svaly. Propriocepce z oblasti pánve výrazně ovlivňuje svalové napětí a stabilitu těla. Receptory plosky nohy lze facilitovat stimulací kožních receptorů nebo aktivací m. quadratus plantae s vytvořením zvýrazněné klenby nohy, tzv. „malé“ nohy. Vytvoření „malé“ nohy vede ke změně postavení prakticky všech kloubů nohy a změněnému rozložení tlaků v kloubech, což příznivě ovlivňuje proprioceptivní stimulaci.Významnou roli vedle koordinace hraje i rychlost aktivace a svalové kontrakce, která je nutná pro svalovou ochranu kloubů a také v tomto směru může senzomotorická stimulace výrazně přispět (Janda & Vávrová, 1992; viz také Haladová, 1997).

Indikace k rehabilitaci technikou senzomotorické stimulace:

 • nestabilní kotník a koleno
 • nedostatečná fixace svalstva pánve u chronických vertebrogenních algických syndromů
 • vadné držení těla
 • idiopatická skolióza
 • mozečkové a vestibulární poruchy
 • prevence v rámci zdravotní tělesné výchovy

Kontraindikace pro techniku SMS:

kontraindikace v zásadě nejsou, ale technika není vhodná:

 • při akutních bolestivých a zánětlivých stavech
 • u úplné ztráty povrchového i hlubokého čití
 • u onemocnění CNS s projevy zvýšení spasticity (Janda & Vávrová, 1992; viz také Haladová, 1997).

Co je cílem metody SMS?

Odstranit a přesunout odpovědnost za řízení pohybu na podkorová centra. Předpokladem pro zautomatizování pohybu je volba vhodných cviků, dostatečné opakování a obměňování cviků, postupné zvyšování náročnosti, případně záměrné odpoutání pozornosti od prováděného pohybu. Fyzioterapeut musí zvolit vhodnou cvičební pomůcku a sestavit cvičební program s přihlédnutím k možnostem a schopnostem nemocného (Haladová, 1997). V případě, že se určitý cvik nedaří provést správně nebo se držení nemocného nelepší, případně se i zhorší, je nutné přehodnotit cvičební postup. Znamená to zkontrolovat stav periferních struktur, zařadit lehčí cviky, případně změnit cvičební pomůcku (Janda & Vávrová, 1992).


Cvik Žabka

Cvik Fakír

Jak tedy postupujeme:

Vyšetřením pacienta:

 • vyšetření stoje: aspekcí a palpací
 • vyšetřením zkrácených a oslabených svalů, kloubních blokád a následným odstraněním těchto blokád, upravením svalového napětí
 • stabilita: stoj na obou dolních končetinách (DKK), stoj na jedné dolní končetině (DK), stoj s otevřenýma očima x zavřenýma očima, bez pohybu horních končetin x s pohybem horních končetin, s pohybem hlavy v oblast šíje x bez pohybu hlavy v oblasti šíje
 • vyšetření chůze – odvíjení chodidla od podložky při chůzi, souhyb paží, pánve a hrudníku

Postup při cvičení:

Úprava periferních struktur:

 • mobilizace kloubů nohy( úprava kloubní vůle), ošetření jizev a otoků
 • facilitace proprioceptorů plosky nohy (použití masážní rohože, kartáčování)
 • úprava svalové dysbalance – svalové nerovnováhy

Nácvik malé nohy

Jde o zkrácení a zúžení chodidla v podélné i příčné ose při natažených prstech. Zvládnutí „malé“ nohy je základním předpokladem úspěchu při terapii, má vliv na aferentaci hlavně z plosky nohy, vliv na správné postavení vyšších úseků těla, zlepšení stability a vliv na odpružování chodidla při chůzi.

Provedení:

 • modelování malé nohy: pasivní, aktivní s dopomocí, aktivní
 • stoj na obou DKK, stoj na jedné DK
 • přední a zadní půlkrok, přivíjení a odvíjení chodidla od podložky, výskoky, chůze po úsečích

Výhody SMS

 • Nenáročnost vybavení x nebo naopak pestrost pomůcek
 • Časová nenáročnost – kdykoliv pacienta napadne cvičit
 • Možnost cvičit během dne
 • Cvičení ve vertikále – je to přirozená poloha
 • Pestrost cviků
 • Aplikace u strukturálních i funkčních poruch
 • Sebekontrola pacienta
 • Individuální přístup
 • Fyzické předpoklady
 • Pochopení problému pacientem

Rehabilitace touto metodou vyžaduje aktivní spolupráci pacienta (děti tak od 6 – 7 let, někdy i dříve)!

Pamatujme si definici : NOHA + PÁTEŘ MUSÍ BÝT PEVNÁ A PRUŽNÁ!

LENKA BLAŽKOVÁ

Použitá literatura:

 • Janda,V., Vávrová, M. (1992) Senzomotorická stimulace.
 • Rehabilitácia, s. 14 – 34, Haladová, E. (1997) Léčebná tělesná výchova Brno,
 • Pavlů D., D., Novosádová, K. (2001). Příspěvek k objektivizaci účinků „ metodiky senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové“ se zřetelem k tzv. Evidence-based-practive. Rehabilitace a fyzikální lékařství 8, s. 178-18. Mé poznatky z kurzu – Bc. V. Bezvodová – SMS.
-

Kontakty

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., 
dětská léčebna

Ústavní 529/II
471 54 Cvikov

Telefon

 • 487 751 241-2 (spojovatelka)

E-maily: 

 

 

Fakturační adresa

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
Martinovo Údolí 532/II
471 54 Cvikov
IČO: 00673951
DIČ: CZ00673951

Zřizovatel